Stoličky na svadbu - Prenájom svadobných stoličiek - StoličkyNaSvadbu.sk
204
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-204,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Svadobné stoličky Chiavari

Chiavari Lime Wash stoličky sú svojím jednoduchým prírodným designom symbolom elegancie a praktickosti. Vďaka ich nadčasovému vintage motívu sú nádhernou dekoráciou, ktorá dotvorí každú výzdobu. Vyznačujú sa ľahkosťou no zároveň kvalitným prevedením, pevnosťou a stabilitou. Stoličky sú vyrobené z bukového dreva a každá má čalúnený podsedák, ktorý je zárukou pohodlia pre každého hosťa. S viac ako dvestoročnou históriou sú vašou ideálnou voľbou pre svadobné a slávnostné udalosti.

Cenník

Chiavari Lime Wash stoličky vám ponúkame za cenu od 2,49€/ks.

 

Doprava:

 

 • nad 100 kusov stoličiek v Prešove – doprava zadarmo
 • 0,50€/km, minimálne 20,00€
 • osobný odber vlastnou dodávkou – cena dohodou

 

Všetky uvedené ceny sú konečné. Nie sme platiteľmi DPH.

Zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

poskytovania služieb – nájmu stoličiek Chiavari Lime Wash

 

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom e-mailovej objednávky (ďalej len „VZP“) sú zverejnené v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 102/2014 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 5 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z. – o elektronickom obchode (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“) a upravujú vzájomné práva a povinnosti vo vzťahoch prenajímateľ – nájomca podľa ich definícií uvedených v čl. II VZP.
 2. Tieto VZP neupravujú právne vzťahy medzi osobami, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 3. Právne vzťahy, ktoré vzniknú spôsobom uvedeným v týchto VZP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. – Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a ostatnými právnymi predpismi SR, ak VZP neustanovujú inak.

 

II.

Základné pojmy a informácie

 1. Zmluvné strany sa označujú ako prenajímateľ a nájomca.
 2. Prenajímateľ je fyzická osoba – podnikateľ, ktorá sa na základe nájomnej zmluvy uzavretej spôsobom uvedeným v týchto VZP zaväzuje, že za dohodnuté nájomné prenechá predmet nájmu v dohodnutom termíne do dočasného užívania nájomcovi.
 3. Nájomca je fyzická osoba nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, ktorá spôsobom uvedeným v týchto VZP prejavila záujem o uzavretie alebo uzavrela s prenajímateľom nájomnú zmluvu na predmet nájmu.
 4. Predmetom nájmu sú stoličky typu Chiavari Lime Wash v dohodnutom počte.
 5. Kontaktné a iné údaje prenajímateľa:
 • Obchodné meno: Mgr. Michal Jackovič
 • Sídlo: Šarišská 2794/11A, 082 21 Veľký Šariš
 • IČO: 55 236 928
 • DIČ: 1124646985
 • Web: stolickynasvadbu.sk
 • E-mail: info@chiavaripresov.sk
 • IBAN: SK69 0200 0000 0043 2024 4651
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

 

III.

Objednávka, uzavretie nájomnej zmluvy

 1. Na základe objednávky nájomcu realizovanej prostredníctvom e-mailovej správy alebo kontaktného formulára na webovej stránke prenajímateľa, prenajímateľ vypracuje cenovú ponuku podľa požiadaviek nájomcu, ktorú mu zašle v prílohe e-mailovej správy na e-mailový kontakt nájomcu.
 2. Výslovný súhlas s cenovou ponukou podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VZP musí nájomca doručiť prostredníctvom e-mailovej správy prenajímateľovi najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej doručenia nájomcovi, v opačnom prípade sa cenová ponuka ruší. Nájomca okrem výslovného súhlasu s cenovou ponukou uvedie do e-mailovej správy prenajímateľovi tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt a adresa na doručenie tovaru (ak bude predmetom nájmu aj doručenie predmetu nájmu).
 3. Ak nájomca súhlas podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VZP prenajímateľovi včas doručí, je následne povinný v lehote troch pracovných dní odo dňa jeho doručenia uhradiť na bankový účet prenajímateľa preddavok podľa čl. IV VZP.
 4. V prípade neuhradenia preddavku nájomcom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VZP, sa cenová ponuka podľa bodu 1 tohto článku VZP ruší.
 5. Nájomná zmluva medzi prenajímateľom a nájomcom sa považuje za uzavretú okamihom uhradenia preddavku. Preddavok sa považuje za uhradený až jeho pripísaním na bankový účet prenajímateľa.

 

 IV.

Cena a platobné podmienky

 1. Celková výška nájomného sa odvíja od počtu kusov predmetu nájmu zodpovedajúcemu objednávke nájomcu a cenovej ponuke prenajímateľa odsúhlasenej nájomcom. Suma nájomného je násobkom ceny nájmu za 1 kus predmetu nájmu vo výške 2,90 EUR a počtu objednaných kusov.
 2. Poplatok za prepravu predmetu nájmu na miesto dodania určené nájomcom v objednávke sa určuje v závislosti od počtu kusov predmetu nájmu a miesta dodania:
 • pri mieste dodania v meste Prešov (vrátane Ľubotíc, Nižnej Šebastovej) a počtu kusov predmetu nájmu menej ako 100 – poplatok 20,- EUR,
 • pri mieste dodania v meste Prešov a počtu kusov predmetu nájmu najmenej 100 – zadarmo,
 • pri mieste dodania mimo mesta Prešov bez ohľadu na počet kusov predmetu nájmu – 0,50 EUR/km prejdenej vzdialenosti od miesta podnikania prenajímateľa do miesta dodania a späť.
 1. Preddavok na nájomné a poplatok za prepravu, ktorý sa uhrádza postupom podľa bodu 3 čl. III VZP, sa určuje ako 50 % zo sumy súčtu nájomného a poplatku za prepravu. Uhradený preddavok sa automaticky započítava na splatné nájomné a poplatok za prepravu.
 2. Splatnosť nájomného a poplatku za prepravu predmetu nájmu nastáva naraz pri odovzdaní predmetu nájmu do užívania nájomcovi.
 3. Prenajímateľ akceptuje spôsob úhrady platieb v hotovosti alebo bezhotovostne na jeho bankový účet.

 

V.

 Práva a povinnosti prenajímateľa

 1. Prenajímateľ je povinný:
 • vykonať prepravu predmetu nájmu na požadované miesto a späť v dohodnutom čase,
 • odovzdať predmet nájmu nájomcovi v dohodnutom množstve a  bezchybnom vizuálnom a technickom stave umožňujúcom plniť jeho účel,
 • pri spísaní protokolu podľa čl. VII bod 3 VZP vyhotoviť obrazový snímok každého sporného poškodenia predmetu nájmu, v opačnom prípade sa na poškodenia neprihliada,

 

VI.

 Práva a povinnosti nájomcu

 1. Nájomca je povinný:
 • užívať predmet nájmu výlučne na dohodnutom mieste a na dohodnutý účel,
 • umožniť prevzatie predmetu nájmu v stanovenom mieste a čase, a to buď osobne, alebo poverenou osobou,
 • po ukončení doby nájmu vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v stave a počte, v akom ho prevzal,
 • neposkytnúť predmet nájmu do užívania tretím osobám formou podnájmu,
 • nevykonávať na predmete nájmu žiadne úpravy a opravy,
 • zaplatiť riadne a včas prenajímateľovi nájomné v zmysle ustanovení VZP,

 

 1. Nájomca má právo:
 • na primeranú zľavu z ceny nájomného v prípade, ak pre vady predmetu nájmu, za ktoré nezodpovedá podľa čl. VII bod 1 VZP, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom,

 

VII.

Zodpovednosť za škodu, zmluvná pokuta

 1. Nájomca zodpovedá za poškodenie predmetu nájmu, ktoré na ňom vzniklo počas doby nájmu.
 2. Nájomca sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak táto bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať.
 3. Pri vymedzení poškodení predmetu nájmu je rozhodujúce porovnanie stavu predmetu nájmu v čase jeho odovzdania na užívanie nájomcovi a stavu v čase skončenia nájmu a odovzdanie predmetu nájmu prenajímateľovi. Za týmto účelom zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu spíšu preberací protokol obsahujúci čas a miesto, počet kusov predmetu nájmu a popis jeho stavu vrátane jeho podstatných poškodení. Na nepatrné odreniny a škrabance na predmete nájmu spôsobené jeho bežným používaním sa neprihliada.
 4. Pre prípad porušenia povinnosti nájomcu podľa čl. VI bod 1 písm. c) VZP má prenajímateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý neodovzdaný alebo poškodený kus predmetu nájmu. Táto zmluvná pokuta je splatná v deň skončenia doby nájmu po protokolárnom prevzatí predmetu nájmu prenajímateľom.
 5. V prípade porušenia povinnosti nájomcu podľa čl. VI. bod 1 písm. a) a d) VZP má prenajímateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa uhradenému nájomnému a poplatku za prepravu podľa čl. IV. bod 4 VZP.
 6. V prípade porušenia povinnosti nájomcu podľa čl. VI. bod 1 písm. b) VZP má prenajímateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa uhradenému preddavku na nájomné a poplatok za prepravu podľa čl. IV. bod 3 VZP.
 7. Vyššie uvedeným nie je dotknutá zodpovednosť za škodu zmluvných strán spôsobená porušením ich povinností podľa VZP a právneho poriadku SR.

 

VIII.

Trvanie a zánik zmluvy

 1. Nájomná zmluva sa uzaviera na dobu určitú a končí momentom prevzatia predmetu nájmu prenajímateľom podľa dohody zmluvných strán.
 2. Prenajímateľ môže odstúpiť od nájomnej zmluvy ak nájomca poruší niektoré zo svojich povinností podľa čl. VI. bod 1 písm. a) b) alebo d) VZP.
 3. Nájomca môže od nájomnej zmluvy odstúpiť:
 4. z dôvodu, ak je prenajímateľ v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy na užívanie nájomcovi tak, že nájomca nemá záujem na ďalšom plnení záväzku. Toto právo nájomca nemôže uplatniť po tom, čo predmet nájmu prevzal od prenajímateľa na užívanie.
 5. aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy.
 6. Nájomca môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u prenajímateľa v listinnej podobe alebo v podobe e-mailovej správy. Na uplatnenie práva nájomcu na odstúpenie od zmluvy stačí jeho akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Nájomca môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal prenajímateľ.
 7. Odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán sa zmluva zrušuje od počiatku, pričom prenajímateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť nájomcovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe nájomnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak ide o odstúpenie od zmluvy prenajímateľom podľa bodu 2 tohto článku VZP, ustanovenia čl. VII. bod 5 a 6 VZP tým nie sú dotknuté.

 

IX.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Nájomca zaslaním objednávky prostredníctvom webového sídla prenajímateľa alebo e-mailovej správy prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby prenajímateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 2 čl. III. VZP a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
 2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi nájomcu zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 3. Prenajímateľ spracúva osobné údaje nájomcu len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Prenajímateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov nájomcu v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže nájomca odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu nájomcom prenajímateľovi a údaje budú následne vymazané.
 5. Prenajímateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy. Nájomca berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. prepravcovi) za účelom splnenie záväzku prenajímateľa.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu ………….. [Prenajímateľ   doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

V Prešove, dňa 23.05.2017

Kontakt